ІНКЛЮЗИВНІ ПРОЄКТИ / INCLUSION PROJECTS

ІНКЛЮЗИВНІ ПРОЄКТИ / INCLUSION PROJECTS

 

Студія мистецько-інклюзивного залучення «ДИВОвижні» / Art and Inclusion Involvement Studio WONDERful

Студія заснована 2012-го року з ініціативи Віти Лотоцької та Ірини Максимлюк. Основна мета: дослідження проблематики інклюзивних цінностей у сучасному суспільстві. Серед завдань організаторки визначили першість за волонтерською працею, що полягала у забезпеченні творчого мистецького середовища для дітей-сиріт з інвалідністю та розробку соціальної реклами, сайтів, адаптивних програм, спрямованих на залучення широкої громадськості до проблематики інклюзії.

The studio was founded in 2012 at the initiative of Vita Lototska and Iryna Maksymliuk. The main goal is to research issues of inclusion values in the contemporary society. Among the tasks, the organizers give priority to volunteer work consisting in developing a creative artistic environment for orphans with disabilities and designing social advertising, websites, adaptive programs aimed at attracting the general public to the inclusion issue.

Від 2015-го року студія співпрацює із благодійною організацією «Українська благодійницька мережа». Комплексна програма студії спрямована на соціальну адаптацію сиріт з інвалідністю засобами мистецтва, розкриття їхнього творчого потенціалу та надання можливості кожного реаліувати себе як особистість. Програма втілюється шляхом проведення активістами студії творчих занять та майстер-класів з малювання, ліплення, конструювання, організації виставок робіт як дітей з інвалідністю, так і благодійних виставок професійних художників. Увагою студії охоплені Коломийський та Залучанський дитячі будинки-інтернати, Погонянський психоневрологічний інтернат, будинок сиріт з інвалідністю «Оселя Віри, Надії та Любові».

Since 2015, the studio has been working with the Ukrainian Charity Network charitable organization. The studio’s comprehensive program is aimed at social adaptation of orphans with disabilities by means of art, revealing their creative potential and the opportunity to realize themselves as individuals. Studio activists implement the program through creative classes and master classes in drawing, sculpting, and designing, organizing exhibitions of works of both children with disabilities and charitable exhibitions of professional artists. The studio’s attention is focused on the Kolomyia and Zaluchchia orphanages, the Pohonia psychoneurological boarding school, and the Abode of Faith, Hope, and Love, a home for orphans with disabilities.

Серед проєктів програми студії мистецько-інклюзивного залучення

– розпис стін кімнат Залучанського дитячого будинку-інтернату, реалізований студентами Марією Фіцик, Оксаною Семенюк, Станіславом Лейбюком, Віталією Гаврищук, Вікторією Гаврищук, а також розпис Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, виконаний студентом Русланом Бурчаком; проведення аспірантом кафедри Андрієм Калинюком серії фотозйомок вихованців Залучанського дитячого будинку-інтернату; участь студентів Марії Фіцик, Оксани Семенюк, Станіслава Лейбюка в оформленні виставок творчих робіт вихованців дитбудинків та студенток Ольги Дудяк і Марії Фіцик у проведенні благодійних ярмарків.

Projects of the Art and Inclusion Involvement Studio program include

– painting the walls of the rooms in the Zaluchchia orphanage, implemented by students Maria Fitsyk, Oksana Semeniuk, Stanislav Leibiuk, Vitalia Havryshchuk, Viktoria Havryshchuk, as well as painting the Ivano-Frankivsk Center for Social and Psychological Rehabilitation of Children, performed by student Ruslan Burchak; a series of photo shoots of children from Zaluchchia orphanage by Andrii Kalyniuk, postgraduate student of the Department; students Maria Fitsyk, Oksana Semeniuk, Stanislav Leibiuk’s participation in arranging exhibitions of creative works of orphans and students Olha Dudiak and Maria Fitsyk’s participation in organizing charity fairs.

Реалізовані значні виставкові проєкти, що мали медійний розголос:

«Історія однієї квітки» (24 березня – 10 квітня 2015 року), Фортечна галерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ.

Significant exhibition projects with media publicity have been implemented:

The Story of One Flower (March 24 – April 10, 2015), Bastion Fortress Gallery, Ivano-Frankivsk.

«У межах безмежного» (19 листопада – 20 грудня 2015 року), Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ. Проєкт об’єднав у спільну експозицію твори дев’ятнадцяти професійних художників, викладачів інституту мистецтв та вихованок Коломийського дитячого будинку-інтернату. Благодійна складова реалізована у форматі виставки-продажу творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва – кошти передані на створення арт-терапевтичного простору у дитячому будинку-інтернаті. Серед митців, що долучились до акції: Надія Бабій, Оксана Бейлах, Богдан Бойчук, Богдан Бринський, Богдан Гладкий, Віталій Городецький, Богдан Губаль, Володимир Кіндрачук, Ростислав Кудрявцев, Галина Лазановська-Гребенюк, Тарас Лужний, Володимир Лукань, Світлана Повшик, Володимир Сандюк, Лідія Стефанишин, Вікторія Типчук, Світлана Хміль, Олег Чуйко, Ольга Ямборко.

Within the Boundless (November 19 – December 20, 2015), Precarpathian Museum of Art, Ivano-Frankivsk. The project brought together in a collective exhibition the works of nineteen professional artists and foster-children of the Kolomyia orphanage. The charitable aspect was implemented in the format of an exhibition and sale of works of fine and decorative-applied art, the money being donated to create an art-therapeutic space in the orphanage. Among the artists who joined the campaign were Nadiia Babii, Oksana Beilakh, Bohdan Boichuk, Bohdan Brynskyi, Bohdan Hladkyi, Vitalii Horodetskyi, Bohdan Hubal, Volodymyr Kindrachuk, Rostyslav Kudriavtsev, Halyna Lazanovska-Hrebeniuk, Taras Luzhnyi, Volodymyr Lukan, Svitlana Povshyk, Volodymyr Sandiuk, Lidia Stefanyshyn, Viktoria Typchuk, Svitlana Khmil, Oleg Chuyko and Olha Yamborko.

«Нерозгадані почуття» (18 червня – 3 липня 2016 року), Фортечна галерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ.

Unresolved Feelings (June 18 – July 3, 2016), Bastion Fortress Gallery, Ivano-Frankivsk.

«100 ТИСЯЧ НАДІЙ» (24 лютого – 8 березня 2017 року), Фортечна галерея «Бастіон», м. Івано-Франківськ. Виставка фотопортретів та творчих робіт сиріт з інвалідністю, які виховуються у Залучанському дитячому будинку-інтернаті. Автор фотопортретів – Сергій Горічок.

100 THOUSAND HOPES (February 24 – March 8, 2017), Bastion Fortress Gallery, Ivano-Frankivsk. An exhibition of photographic portraits and creative works of orphans with disabilities living in the Zaluchchia orphanage. The author of the photo portraits is Serhii Horichok.

«Пташка» (2 березня – 25 квітня 2019 року), Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки. Виставка живопису Уляни Белей (Залучанський дитячий будинок-інтернат) та Любові Оробець (Погонянський психоневрологічний інтернат).

Bird (March 2 – April 25, 2019), Ivano-Frankivsk Mariyka Pidhiryanka Academic Regional Puppet Theater. Painting exhibition by Uliana Belei (Zaluchchia orphanage boarding school) and Liubov Orobets (Pohonia psychoneurological boarding school).

«ДИВОвижні» (7 листопада – 22 листопада 2019 року), Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ. Виставка живопису Уляни Белей та Любові Оробець (Будинок сиріт з інвалідністю «Оселя Віри, Надії та Любові»).

WONDERful (November 7 – November 22, 2019), Precarpathian Museum of Art, Ivano-Frankivsk. Painting exhibition by Uliana Belei and Liubov Orobets (the Abode of Faith, Hope, and Love, a home for orphans with disabilities).

«Сонячно» (19 листопада – 19 грудня 2021 року), Центр позашкільної освіти «Культурно-універсальна територія «КУТ», Івано-Франківськ. Виставка живопису Уляни Белей та Любові Оробець (Будинок сиріт з інвалідністю «Оселя Віри, Надії та Любові»).

Sunny (November 19 – December 19, 2021), Center for Extracurricular Education Cultural and Universal Territory (СUT), Ivano-Frankivsk. Painting exhibition by Uliana Belei and Liubov Orobets (the Abode of Faith, Hope, and Love, a home for orphans with disabilities).

У межах програми реалізовується творчий благодійний проєкт «Листівка, яка має значення не лише для нас з тобою», некомерційний проєкт «Доброчинні аукціони» (волонтерка-координаторка – викладачка Віта Лотоцька), створений з метою надання дітям та молодим людям з інвалідністю можливості для інтеграції у суспільство через результати їхньої творчої праці. Інформація про проєкт відома за сайтом, над розробкою дизайну якого працював викладач Олександр Галета.

As part of the program a creative charity project Postcard, which has meaning not only for you and me is being implemented, a nonprofit project Charity Auctions (volunteer coordinator – lecturer Vita Lototska) was launched to provide children and young people with disabilities with opportunities for integration into society through the results of their creative work. Information about the project is made public on the website, designed by lecturer Oleksandr Haleta.

Серед реалізованих благодійних проєктів та заходів кафедри:

Проєкт інтер’єру кімнати для арт-терапії Коломийського дитячого будинку-інтернату (проектантки ‒ Юлія Гранат, Христина Римаренко, керівники – доцент Василь Хомин, старший викладач Василь Салабай).

The implemented charitable projects and activities of the Department include:

Design of the art therapy room interior of the Kolomyia orphanage (designers – Yulia Hranat, Khrystyna Rymarenko, supervisors – Associate Professor Vasyl Khomyn, senior lecturer Vasyl Salabai).

Проєкт паркової зони Погонянського психоневрологічного інтернату (проектанти: Василь Зеленюк, Ірина Дорошенко, керівник – доцент Василь Хомин).

Design of the park area of the Pohonia psychoneurological boarding school (designers – Vasily Zeleniuk, Iryna Doroshenko, supervisor – Associate Professor Vasyl Khomyn).

Проєкт благоустрою території будинку, де підтримується проживання сиріт з інвалідністю «Оселя Віри, Надії та Любові» у смт. Обертин Івано- Франківської області (проєктантка ‒ Людмила Школьна, керівники ‒ професор Олег Чуйко, доцент Василь Хомин).

Landscaping project for the Abode of Faith, Hope and Love, a home for orphans with disabilities in the settlement of Obertyn, Ivano-Frankivsk oblast (designer – Liudmyla Shkolna, supervisors – Professor Oleg Chuyko, Associate Professor Vasyl Khomyn).

Магістерський проєкт «Гуманізація дизайну в умовах інклюзивної комунікації. Створення серії плакатів соціального змісту» (дизайнерка ‒ Людмила Охват, керівник – доцентка Надія Бабій).

Master’s project Humanization of Design under Conditions of Inclusive Communication. Creating a Series of Social Content Posters (designer – Liudmyla Okhvat, supervisor – Associate Professor Nadiia Babii).

Лекторій «Інклюзія у закладах освіти» для педагогів дошкільного навчального закладу «Кобзарик» та студентів кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2019, м. Івано-Франківськ) – доцентка Надія Бабій, волонтерка Зоряна Губаль.

Lecture course Inclusion in Educational Institutions for teachers of Kobzaryk pre-school educational institution and students of the Department of Journalism of Vasyl Stefanik Precarpathian National University (2019, Ivano-Frankivsk) – Associate Professor Nadiia Babii, volunteer Zoriana Hubal.

Участь викладачів кафедри у міжнародному проєкті «Невидима спадщина: обмін та впровадження передового досвіду щодо доступу до культури людей з вадами зору» («Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairme»), проєкт транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» (2021) – доцентки Надія Бабій, Ірина Калиновська, Христина Нагорняк, Ірина Чмелик, викладачки Віта Лотоцька, Ірина Максимлюк.

Participation in the international project Invisible Heritage: Exchange and Implementation of Good Practice in Access to Culture for Persons with a Visual Impairment, Poland-Belarus-Ukraine cross-border cooperation project (2021) – Associate Professors Nadiia Babii, Iryna Kalynovska, Khrystyna Nahorniak, Iryna Chmelyk, lecturers Vita Lototska, Iryna Maksymliuk.