Наукова робота / RESEARCH

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є найбільшим науковим і мистецьким центром Карпатського регіону. Над реалізацією дослідного потенціалу і розв’язанням актуальних проблем національної культури та мистецтва працює кафедра дизайну і теорії мистецтва. На сьогоднішній день, важливим завданням кафедри в науковому контексті є популяризація національних особливостей і духовних цінностей українського мистецтва й дизайну, дослідження їх важливих проблем, зосередження наукових пошуків на потребах сучасних творчих практик.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University is the largest research and art center of the Carpathian region. The Department of Design and Art Theory works on implementation of research potential and solution of current issues of national culture and art. As of today, an important task of the Department in scientific context is to promote national peculiarities and spiritual values of Ukrainian art and design, study their key issues, focus scientific research on the needs of contemporary creative practices.

До персонального складу кафедри входять відомі науковці та художники, які активно працюють і регулярно публікують свої дослідження в українських та зарубіжних фахових виданнях, монографіях. Це зокрема, два доктори мистецтвознавства, професори (Олег Чуйко, Ірина Дундяк); Заслужений діяч мистецтв України, професор (Богдан Губаль); 14 кандидатів мистецтвознавства, доцентів та кандидат педагогічних наук, доцент.

Department’s staff comprises prominent scholars and artists actively working and regularly publishing their research papers in Ukrainian and foreign monographs and professional journals. Among them, there are two Doctors of Arts, Professors (Oleg Chuyko, Iryna Dundiak); Honored Art Worker of Ukraine, Professor (Bohdan Hubal); 14 Candidates (PhDs) of Arts, Associate Professors and a Candidate (PhD) of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

В університеті, на кафедрі дизайну і теорії мистецтва підготовка, наукових кадрів за напрямом «Культура і мистецтво» здійснюється через аспірантуру з 1998 року, в період з 2005 по 2016 роки на кафедрі працювала аспірантура за трьома спеціальностями: «образотворче мистецтво», «декоративне і прикладне мистецтво» й «теорія та історія культури», з 2016 року – за спеціальністю 023 – «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», крім того, у 2014 році відкрито докторантуру. Нині у докторантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 023 – «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» працюють доцентки кафедри дизайну і теорії мистецтва Ірина Чмелик, Леся Семчук й доцентка кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Вікторія Типчук; успішно завершила докторантуру та готується до захисту докторської дисертації доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва Надія Бабій.

At the University, the Department of Design and Art Theory has been training academic personnel in the field of Culture and Art via a postgraduate program since 1998. From 2005 to 2016, the department had a postgraduate program in three specialties: Fine Art, Decorative and Applied Art and Theory and History of Culture; since 2016 – specialty 023 – Fine Art, Decorative Art, Restoration, in addition, in 2014, a doctoral program was opened. At present, Associate Professors of the Department of Design and Art Theory Iryna Chmelyk and Lesia Semchuk are doctoral students at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in the specialty 023 – Fine Art, Decorative Art, Restoration. Associate Professor of the Department of Fine, Decorative and Applied Art and Restoration Nadiia Babii has successfully completed doctoral studies and is preparing to defend her doctoral thesis.

У 2013 році працівниками кафедри розпочата робота над колективним дослідженням: «Західноукраїнський дизайн: від ар-деко до деконструктивізму». У контексті цієї праці виникла необхідність систематизувати і підготувати бібліографічний покажчик публікацій науковців кафедри дизайну і теорії мистецтва, що був виданий у 2016 році. Тематично він складається із загальнотеоретичних положень та статей, присвячених особливостям дизайну середовища, малих архітектурних форм, дизайну одягу й аксесуарів, народного одягу Гуцульщини та Покуття. Чимало публікацій торкаються проблематики історії та теорії українського професійного і народного мистецтва. Крім того, до видання готується колективна монографія «Західноукраїнський дизайн: від арт-деко до деконструктивізму».

In 2013, the Department staff began working on a group research: Western Ukrainian Design: from Art Deco to Deconstructivism. Within the framework of this work, there was a need to systematize and prepare a bibliographic index of works by researchers of the Department of Design and Art Theory, which was published in 2016. Thematically, it consists of general theoretical provisions and papers devoted to the peculiarities of environment design, small architectural forms, design of clothing and accessories, folk dress of the Hutsul region and Pokuttia. Many works deal with the issues of history and theory of Ukrainian professional and folk art. Moreover, a group monograph Western Ukrainian Design: from Art Deco to Deconstructivism is being prepared.

Відповідно до плану підготовки кадрів вищої кваліфікації та в межах дослідження «Західноукраїнський дизайн: від ар-деко до деконструктивізму» захищені кандидатські дисертації: Уляни Мельник (2015), Катирини Ґерлах (2015), Ірини Стребкової (2015), Катерини Волік (2015), Романа Гошовського (2015), Галини Лосик (2016), Діани Боб’як (2017), Віти Лотоцької (2017) та Ірини Максимлюк (2018).

In accordance with the plan of training highly qualified staff and as part of the study Western Ukrainian Design: from Art Deco to Deconstructivism, the following researchers defended their PhD (Candidate) theses: Uliana Melnyk (2015), Kateryna Gerlakh (2015), Iryna Strebkova (2015), Kateryna Volik (2015), Roman Goshovsky (2015), Halyna Losyk (2016), Diana Bobiak (2017), Vita Lototska (2017) and Iryna Maksymliuk (2018).

Важливим етапом формування мистецтвознавчої школи на Прикарпатті стало відкриття у 2008 році у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – «теорія та історія культури», 17.00.06 – «декоративне і прикладне мистецтво». Спецрада обʼєднала провідних вчених краю, мистецтвознавців та культурологів З моменту відкриття і до передчасної смерті організатором та головою спеціалізованої вченої ради був завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Михайло Станкевич. Обовʼязки вченого секретаря пʼять каденцій спецради (2008‒2021) виконував доктор мистецтвознавства, професор Олег Чуйко. За період роботи спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 було захищено 80 кандидатських дисертацій за зазначеними спеціальностями.

In 2008, the Dissertation (Theses) Board K 20.051.08 was opened at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University with the right to accept for consideration and hold thesis defenses for the degree of Candidate of Art History (PhD in Art History) in the specialties 26.00.01 – Theory and History of Culture, 17.00.06 – Decorative and Applied Arts. This proved to be an important stage of the art history school establishment in Pre-Carpathian region. The Specialized Board consists of leading scholars of the region, art historians and cultural studies scholars. Mykhailo Stankevych, Head of the Department of Design and Art Theory, Doctor of Art History, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Arts of Ukraine, was the organizer and chairman of the Dissertation Board since its opening and until his untimely death. Doctor of Art History, Professor Oleg Chuyko has been the Academic Secretary of the Dissertation Board for five terms (2008-2021). During the work of the Dissertation Board K 20.051.08, 80 PhD (Candidate) theses on the above mentioned specialties have been defended.

У різний період на кафедрі дизайну і теорії мистецтва читали лекції, проводили практичні та керували магістерськими і кандидатськими дослідженнями такі видатні українські вчені як доктор мистецтвознавства, професор Михайло Селівачов (м. Київ) та докторка мистецтвознавства, старший науковий співробітник Олена Никорак (м. Львів).

At different periods of time such prominent Ukrainian scholars as Doctor of Art History, Professor Mykhailo Selivachov (Kyiv) and Doctor of Art History, Senior Researcher Olena Nykorak (Lviv) delivered lectures, conducted workshops and supervised Master’s and PhD theses at the Department of Design and Art Theory.

На сьогоднішній день кафедра обʼєднує провідних науковців у галузі теорії мистецтва і дизайну, викладачі кафедри здійснюють консультування докторськими й керівництво кандидатськими дисертаціями, є членами редколегій наукових збірників, беруть участь у роботі спеціалізованих рад із захисту дисертацій як члени рад або опоненти, а також готують відгуки на автореферати дисертацій. На базі кафедри дизайну і теорії мистецтва регулярно проводяться міжнародні й всеукраїнські наукові конференції, регіональні науково-практичні семінари та круглі столи.

Today the Department comprises leading scientists in the field of art and design theory, its teachers advise and supervise PhD theses, are members of editorial boards of scientific journals. Besides, they permanently take part in the work of Specialized Dissertation Boards as Board members and opponents and also prepare reviews of theses abstracts. International and national Ukrainian scientific conferences, regional scientific and practical seminars and round tables are regularly held at the Department of Design and Art Theory.

Наукова робота кафедри дизайну і теорії мистецтва спрямована на інтенсифікацію і поліпшення якості культурологічних та мистецтвознавчих досліджень у західному регіоні України та забезпечує їх фахівцями найвищої кваліфікації.

Research work of the Department of Design and Art Theory is aimed at intensifying and improving the quality of culturological and art history research in the western region of Ukraine and ensures training of highly qualified specialists.

Бібліографічний покажчик кафедри /Bibliographical index of the Department

Більше про наукову діяльність кафедри qr-код / More about Research Work of the Department qr-code