Про кафедру

Кафедра дизайну і теорії мистецтва проводить навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу і забезпечує виконання та захист диломних робіт (проектів) за напрямом «мистецтво» для підготовки фахівців з дизайну. Вона є однією з найбільших не лише в Інституті мистецтв, а й в університеті. Можна визначити кілька найважливіших віх у становленні та розвитку кафедри:
1998 рік — перший набір студентів на художньо-графічному факультеті для підготовки фахівців зі спеціальності “Мистецтво” –– 0202, 6.020200 – бакалавр, 7.020210 – спеціаліст, 8.020210 – магістр з присвоєнням кваліфікації: дизайнер, викладач.
1999 рік —кафедра образотворчого і декоративного мистецтва реорганізована в кафедру образотворчого мистецтва та дизайну, якою протягом десяти років завідував Станіслав Шумега, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений вчитель України.

  

2005 рік — відбувся поділ кафедри образотворчого мистецтва та дизайну на дві окремі: кафедру дизайну й кафедру образотворчого мистецтва. 
2009 рік — кафедру дизайну об’єднано з кафедрою теорії та історії мистецтва. Її очолив Михайло Станкевич, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України.

Кафедра дизайну і теорії мистецтва має четвертий рівень акредитації, випускники кафедри, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», можуть присвятити себе науковій роботі в науково-дослідних установах, продукувати мистецькі твори в дизайн-судіях, працювати педагогами в школах, середніх і вищих мистецьких навчальних закладах.
З 2005 року при кафедрі діє аспірантура (денна і заочна форми навчання) за трьома

спеціальностями: «образотворче мистецтво», «декоративно-прикладне мистецтво», «теорія та історія культури». 2014 року відкрито докторантуру за спеціальністю «теорія та історія культури (мистецтвознавство)».
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори, 14 кандидатів наук, 12 доцентів, 3 старших викладачів, 3 викладачів.

 У 2013 році працівниками кафедри розпочата робота над колективним дослідженням з подальшим випуском монографії: «Західноукраїнський дизайн: від ар-деко до деконструктивізму» обсягом 16 др.а. з іл. У контексті цієї праці виникла необхідність систематизувати і підготувати бібліографічний покажчик публікацій науковців кафедри дизайну і теорії мистецтва.

Тематично він складається із загальнотеоретичних положень та статей, присвячених особливостям дизайну середовища, малих архітектурних форм, дизайну одягу й аксесуарів, народного одягу Гуцульщини та Покуття. Чимало публікацій торкаються проблематики історії та теорії українського народного мистецтва.

Кафедра володіє трьома спеціалізаціями: «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Моделювання одягу». Вони віддзеркалюють різноманітні види і пластичні засоби проектної діяльності, які застосовуються в сучасному культурному просторі і характеризуються такими ознаками: візуалізація інформаційного середовища, глобалізація мереж комунікаційних зв’язків, створення системи впливових факторів на формування світогляду, художнього смаку, інтересів, потреб, естетичних орієнтацій людини. Тому важливим фактором професійного становлення сучасного дизайнера є розвиток творчих здібностей студента, нестандартного мислення, формування високої інтелектуальної та моральної культури.

Графічний дизайн
а) дизайн поліграфічної продукції і мистецьких видань
б) дизайн візуальної реклами
в) дизайн мультимедійних комунікацій
Дизайн середовища
а) дизайн інтер’єру житлових і громадських приміщень
б) дизайн меблів і спеціального обладнання
в) дизайн довкілля (ландшафтний)
Моделювання одягу
а) моделювання одягу і колекцій костюму
б) моделювання сценічного і театрального костюму
в) проектування аксесуарів та прикрас
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН – це перспективний напрям діяльності кафедри для підготовки художників-проектантів у галузі поліграфії, візуального дизайну, реклами, веб-дизайну, мультимедійної продукції тощо. У процесі навчання студенти засвоюють ряд спеціалізованих дисциплін, які забезпечують навики діяльності у сфері візуальної комунікації. Окрім того, ця спеціалізація передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, рекламних і соціальних плакатів. Отримані знання можуть бути застосовані в роботі рекламних агентств, редакційних відділів, в поліграфічних фірмах та на підприємствах мультимедійної комунікації.

    ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА передбачає підготовку фахівців з проектування житлових і громадських інтер’єрів із залученням авторських меблів і обладнання; виставкових і музейних експозицій; створення ландшафтного дизайну в поєднанні з водними об’єктами; проектування малих архітектурних форм і реклами в міському середовищі. Студенти набувають знань і практичних навиків в процесі штудіювання предметів художнього напряму та спеціальних дисциплін. Підготовка спеціалістів у галузі дизайну середовища відбувається із залученням студентів до проектування реальних об’єктів. Завдання, які виконуються під час навчання, поступово ускладнюються і завершуються дипломним проектом.
МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ – це набуття студентами знань і умінь у сфері виготовлення костюму від створення професійного ескізу-ідеї до втілення його в матеріалі. Майбутні модельєри отримують знання з історії вбрання, історії та теорії моди, конструювання та макетування одягу. Вони засвоюють особливості конструювання та технологію виготовлення одягу широкого асортименту, проектування індивідуальних моделей різного призначення, ознайомлюються із техніками оздоблення. Також студенти мають можливість реалізувати себе як проектанти аксесуарів та головних уборів. Ті, хто обрав цю спеціалізацію, поряд із роботою в навчальних майстернях, проходять практику на профільних підприємствах міста, беруть участь у показах авторського одягу на різних мистецьких акціях, фестивалях, конкурсах.