Про кафедру

Кафедра дизайну і теорії мистецтва здійснює навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну роботу та забезпечує виконання і захист дипломних робіт (проєктів) за напрямом «Культура і мистецтво» для підготовки фахівців з дизайну. Вона є однією з найбільших не лише в Інституті мистецтв, а й в університеті. Можна визначити кілька найважливіших віх у становленні та розвитку кафедри:

 

The Department of Design and Art Theory carries out academic, methodological, research, educational work and ensures completeion and defense of graduation theses (projects) in the field of Art aimed at training specialists in Design. It is one of the largest departments not only in the Institute of Arts, but also in the University. There are several important milestones in the establishment and development of the Department:

1998 рік – перший набір студентів на художньо-графічному факультеті для підготовки фахівців зі спеціальності «Мистецтво». Бакалавр, спеціаліст, магістр з присвоєнням кваліфікації: дизайнер, викладач.

1998 saw the first enrollment of students in the Art and Graphic Arts Department to train specialists in Art: 0202, 6.020200 – Bachelor, Specialist, Master of Arts degree qualifying as a designer, a teacher.

  1999 рік – кафедра образотворчого і декоративного мистецтва реорганізована в кафедру образотворчого мистецтва та дизайну, якою упродовж десяти років завідував Станіслав Шумега, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений вчитель України.

In 1999, the Department of Fine and Decorative Arts was reorganized into the Department of Art and Design, which was headed for ten years by Stanislav Shumeha, Candidate (PhD) of Pedagogical Sciences, Professor, Honored Teacher of Ukraine.

2005 рік – відбувся поділ кафедри образотворчого мистецтва та дизайну на дві окремі: кафедру дизайну й кафедру образотворчого мистецтва, кафедру дизайну.

In 2005, the Department of Fine Arts and Design was divided into two separate departments: Department of Design and Department of Fine Arts.


2009 рік – кафедру дизайну об’єднано з кафедрою теорії та історії мистецтва. Її очолив Михайло Станкевич, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. З 2017 року кафедрою завідує доктор мистецтвознавства, професор Олег Чуйко.

In 2009, the Department of Design was integrated with the Department of Art Theory and History. It was headed by Mykhailo Stankevych, Doctor of Art History, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Arts of Ukraine. Since 2017, the Department has been headed by Doctor of Art History, Professor Oleg Chuyko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Станкевич

Mykhailo StankevychНа зображенні може бути: 1 особа, борода, стоїть та костюм

 

Олег Чуйко

Oleg Chuyko

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра дизайну і теорії мистецтва має акредитовані програми за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівня вищої освіти. Випускники-магістри можуть присвятити себе науковій роботі в науково-дослідних установах, працювати над різноманітними проєктами в дизайн-студіях, викладати в середніх і вищих мистецьких навчальних закладах.

The Department of Design and Art Theory has accredited programs for the first (Bachelor’s), second (Master’s) and third (PhD) degrees of higher education. Master’s graduates can pursue academic work in research institutions, work on a variety of projects in design studios, and work in secondary and higher education institutions.

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 доктори наук, 3 професори, 14 кандидатів наук, 12 доцентів, 3 старші викладачі, 3 викладачі.

Teaching and learning activities at the Department are provided by 2 Doctors of Science, 3 Professors, 14 Candidates (PhDs) of Science, 12 Associate Professors, 3 Senior Lecturers, 3 Lecturers.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється за трьома освітніми програмами: «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн одягу». Вони віддзеркалюють різноманітні види і художньо-технічні засоби проєктної діяльності, які застосовуються в сучасному соціокультурному просторі і характеризуються такими ознаками: візуалізація інформаційного середовища, глобалізація мереж комунікаційних зв’язків, створення системи впливових факторів на формування світогляду, художнього смаку, інтересів, потреб, естетичних орієнтацій людини. Тому важливим фактором професійного становлення сучасного дизайнера є розвиток творчих здібностей студента, нестандартного мислення, формування високої інтелектуальної та моральної культури. Фахівці дизайн-сфери здатні виконувати професійну роботу дизайнера, арт-директора, художника, візуалізатора, декоратора, арт-критика та мистецтвознавця.

The teaching and learning activities at the department are carried out according to three curricula: Graphic Design, Environment Design, and Fashion Design. They reflect different types and sculptural means of design activity, applied in the modern social and cultural environment and characterized by the following features: visualization of the information environment, globalization of communication networks, creation of a system of influential factors for shaping the worldview, artistic taste, interests, needs, aesthetic preferences of a person. Therefore, developing creative abilities of students, their non-standard thinking, building a high intellectual and moral culture are an important driver of professional growth of a present-day designer. Design-specialists can work as designers, art directors, artists, visualizers, decorators, art critics and art experts.

 

 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

FIRST (BACHELOR) LEVEL OF HIGHER EDUCATION

 

Освітня програма «Графічний дизайн»

Graphic Design Curriculum

 

Графічний дизайн – це перспективний напрям діяльності кафедри для підготовки художників-проєктантів у галузі поліграфії, візуального дизайну, реклами, веб-дизайну, мультимедійної продукції тощо. У процесі навчання студенти засвоюють ряд спеціалізованих дисциплін, які забезпечують навики діяльності у сфері візуальної комунікації. Окрім того, ця спеціалізація передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, дизайну книги, рекламних і соціальних плакатів. Отримані знання можуть бути застосовані в роботі рекламних агентств, редакційних відділів, в поліграфічних фірмах та на підприємствах мультимедійної комунікації.

Graphic design is a challenging area of the Department for training design artists in the field of printing, visual design, advertising, web design, multimedia products. In the process of training, students learn a number of specialized disciplines that provide skills in the field of visual communication. Moreover, this qualification includes training in corporate identity design, trademarks, packaging design, book design, advertising and social posters. The acquired knowledge can be applied in advertising agencies, editorial offices, printing companies and multimedia communication enterprises.

Фахові дисципліни / Major Courses

«Історія і теорія мистецтва та графічного дизайну», «Рисунок і живопис», «Шрифти», «Типографіка», «Фірмовий і корпоративний дизайн», «Матеріалознавство і технологія видавничо-поліграфічної справи», «Комп’ютерні технології у графічному дизайні», «Проєктування багатосторінкових видань», «Фотографія і фотографіка», «Дизайн книги та ілюстрація», «Візуальна комунікація», «Відеореклама», «Відеомонтаж», «Станкова графіка», «Промислова графіка», «Графічні техніки і матеріали», «Плакат і афіша», «3D-дизайн», «Web-дизайн», «Проектування зовнішньої реклами», «Проектування упаковки», «Дизайн анімаційних постів», «Векторна графіка», «Комплексна розробка бренду».

History and Theory of Art and Graphic Design, Drawing and Painting, Fonts, Typography, Company and Corporate Design, Material Science and Technology of Publishing and Printing, Computer Technology in Graphic Design, Multipage Publication Design, Photography and Photographic Art, Book Design and Illustration, Visual Communication, Video Advertising, Video Editing, Machine Graphics, Industrial Graphics, Graphic Techniques and Materials, Poster and Flier, 3D Design, Web Design, Outdoor Advertising Design, Packaging Design, Animation Post Design, Vector Graphics, Integrated Brand Development.

 

Практична підготовка / Practical Training

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки студенти проходять навчальну та виробничу практики на базі дизайн-студій, рекламних агенцій, поліграфічних видавництв, студій web-дизайну, фотостудій, підприємств, що працюють в галузі інформації й телекомунікацій, закладів культури та мистецтва, мультимедійних лабораторій університету. З метою набуття студентами практичного досвіду організовуються майстер-класи, зустрічі із роботодавцями, відвідування виставкових центрів, презентацій, а також установ та підприємств, що працюють у сфері дизайн-проєктування. Під час навчання здобувачі освіти залучаються до виконання конкретних проєктних замовлень, презентують творчі роботи на виставках, міжнародних та всеукраїнських конкурсах й олімпіадах.

In accordance with the curriculum, students pursue educational practices and internships in design studios, advertising agencies, printing companies, web-design studios, photo studios, enterprises working in the field of information and telecommunications, institutions of culture and art, multimedia laboratories of the University. With the aim of acquiring practical experience, students attend master classes, meetings with employers, visit exhibition centers, presentations, as well as institutions and companies working in the field of design. During their study, students are involved in implementing real-life design orders, present their works at exhibitions, international and national Ukrainian competitions and Olympiads.

 

Творча лабораторія «Наша кирилиця» / Creative Laboratory Our Cyrillic

 

Започаткована у 2010 році для поглибленого вивчення каліграфії як одного з напрямів візуалізації мови. Керівник лабораторії – кандидатка мистецтвознавства, доцентка Надія Бабій. Професорсько-викладацький склад: Заслужений діяч мистецтв України, професор Богдан Губаль, докторка мистецтвознавства, професорка Ірина Дундяк, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Леся Семчук.

It was launched in 2010 for comprehensive study of calligraphy as one of language visualization aspects. The Laboratory is headed by Associate Professor Nadiia Babii, PhD in Art History. Academic staff: Professor Bohdan Hubal, Honored Artist of Ukraine; Professor Iryna Dundiak, Doctor of Art History; Associate Professor Lesia Semchuk, PhD in Art History.

Основна мета: об’єднання досвіду викладачів і талановитих студентів, сприяння естетичному вихованню творчої молоді через вивчення історії української писемності, збереження та популяризація національних почерків, підготовка творчих робіт до участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, виставкова діяльність, проведення каліграфічних майстер-класів, лекторіїв.

The main goal is to bring together the experience of teachers and talented students, to promote aesthetic education of creative young people by studying the history of Ukrainian writing system, preserving and promoting national handwriting, preparing creative works to participate in international and national Ukrainian competitions, exhibition activities, holding calligraphy master classes, lectures.

Роботи студентів демонструють сучасний погляд на використання історичних почерків, показують, наскільки вишуканим та модерним може бути рукописний текст. Одним із напрямів діяльності став пошук можливостей візуальної фіксації мови, як символічного та акустичного явища. Окрім рукописних, вивчаються мальовані, друковані шрифти, фотошрифти, інші технологічні напрями реконструкції та трансформації шрифтової графіки, авторського друку, тиражування, шрифтового дизайну.

Students’ works demonstrate present-day views on the use of historic handwriting and show how exquisite and up-to-date handwriting can be. Finding opportunities to visually capture language as a symbolic and acoustic phenomenon has become one of the activities. Apart from handwritten scripts, they study drawn, printed fonts, photographic fonts, other technological ways of reconstruction and transformation of font graphics, author’s printing, duplication, font design.

Творча діяльність лабораторії презентована багатьма груповими виставоками студентів спеціалізації «Графічний дизайн»: (Івано-Франківський обласний художній музей, 2010), (Галерея Є, 2013), що мали значний розголос у засобах масової інформації. Учасники виставки «Нове покоління, натхненні образами та літерами» (Музей мистецтв Прикарпаття, 2015) продемонстрували роботи з розробки фірмових стилів, книжкового дизайну, шрифту, типографіки, промислової графіки.

A number of group exhibitions of Graphic Design specialization represents creative activity of the laboratory and received considerable publicity in the press: 2010 (Ivano-Frankivsk Art Museum), 2013 (Gallery E). Participants of the exhibition New Generation, Inspired by Images and Letters (2015, Precarpathian Art Museum) demonstrated the works dealing with the development of corporate styles, book design, font, typography, industrial graphics.

Від 2017–го року започатковані спеціалізовані виставки «Наша кирилиця» (Галерея «Бастіон», 2017), (Виставкова зала Івано-Франківської дитячої художньої школи, 2019), що супроводжувались відкритими обговореннями, мультимедійними лекціями, майстер-класами. Двотижневий проєкт «Школа кирилиці» спільно з відділом літератури з мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Івана Франка став першим тривалим подією-марафоном в Івано-Франківську, що так широко популяризувала національну писемність. Під час заходу із авторськими лекціями виступили Богдан Губаль, Ірина Дундяк. Проводились інтерактивні заняття зі «шрифту», «типографіки» у школах, бібліотеках, відкритих громадських просторах: Відділі літератури іноземними мовами (2019), відбулись майстер-класи кириличної каліграфії для громадськості міста, зокрема, у відділі літератури з мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка (2018), а також для учнів художньої школи під гаслом «Ну що б, здавалося, слова» (Івано-Франківська ДХШ, 2019).

In 2017, specialized exhibitions were initiated: Our Cyrillic 2017 (Bastion Art Gallery), 2019 (Exhibition Hall of Ivano-Frankivsk Children’s Art School), accompanied by open discussions, multimedia lectures, master classes. The two-week project School of Cyrillic in collaboration with the Art Literature Department of Ivan Franko Ivano-Frankivsk Regional Universal Scientific Library was the first long marathon event in Ivano-Frankivsk that so widely promoted the national writing system. Bohdan Hubal and Iryna Dundiak delivered author’s lectures. Interactive classes on Font and Typography were held at schools, libraries, and open public spaces: Literature departments in foreign languages (2019), master classes in Cyrillic calligraphy for the city community in the Art Literature Department of Ivan Franko Ivano-Frankivsk Regional Universal Scientific Library (2018), for art school students «Well, what the words would seem» in Ivano-Frankivsk Children’s Art School, 2019).

Творча лабораторія «Наша кирилиця» є щорічним учасником «Володимир-Волинської літньої школи мистецтв», що реалізується за підтримки гранту Державного Департаменту США, Американських Рад з Міжнародної освіти та програми обміну майбутніх лідерів (FLEX) – 2017‒2020. Серед міжнародних проєктів – участь студентів у міжнародному конкурсі зі шрифту і каліграфії «Pangram-2016», у травні-вересні 2016 (Сертифікати у номінації «Акцидентний шрифт», «Шрифтовий плакат»), вихід до фіналу у конкурсі «Pangram-2019» у номінації «Шрифтовий плакат»).

The Creative Laboratory Our Cyrillic is an annual participant of Volodymyr-Volynskyi Summer Art School supported by a grant from the U.S. Department of State, American Councils for International Education and Future Leaders Exchange Program (FLEX) – 2017-2020. International projects include students’ participation in the International Font and Calligraphy Competition Pangram-2016 in May, June 2016 (Certificates in the Accidental Font, Font Poster nominations), reaching the finals in the Pangram-2019 competition in the Font Poster nomination

Творча лабораторія проводить вивчення різновидів уставу Галицького Євангелія 1144 року (за фотокопіями з Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).

The Creative Laboratory studies the varieties of the uncial writing of Galician Gospel of 1144 (based on facsimile edition from the Scientific Library of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University).

 

Більше про ОП «Графічний дизайн» /More about Graphic Design Curriculum qr-code:

https://kditm.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0_%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/

 

Освітня програма «Дизайн середовища»

Environment Design Curriculum

 

Дизайн середовища передбачає підготовку фахівців з проєктування житлових і громадських інтер’єрів із залученням авторських меблів та обладнання; виставкових і музейних експозицій; створення ландшафтного дизайну; проєктування малих архітектурних форм та реклами в міському середовищі. Студенти набувають знань і практичних навиків у процесі штудіювання предметів художнього напряму та спеціальних дисциплін. Підготовка спеціалістів у галузі дизайну середовища відбувається із залученням студентів до проєктування реальних об’єктів. Завдання, які виконуються під час навчання, поступово ускладнюються і завершуються дипломним проєктом.

Environment Design involves training specialists in the design of residential and public interiors with the use of author’s furniture and equipment; as well as designing exhibition and museum displays; landscape design; designing small architectural forms and advertising in urban environment. Students acquire knowledge and practical skills in the process of studying courses of art and specialized subjects. Training of specialists in the field of Environment Design includes involving students in real-life objects design. Tasks performed during studies gradually become more complicated and are culminated in a graduation project.

 

Фахові дисципліни / Major Courses

«Історія і теорія мистецтва та дизайну середовища», «Рисунок і живопис», «Композиція у дизайні середовища», «Проєктна графіка і макетування», «Матеріалознавство», «Проектування житлових приміщень», «Проєктування громадських приміщень», «Комп’ютерні технології у дизайні середовища», «Інженерна графіка», «Дизайн меблів», «Дизайн малих архітектурних форм», «Дизайн довкілля»,  «Ландшафтне проєктування», «Конструювання і будівельні технології», «Освітлення», «Комунікаційні системи інтер’єру», «Проєктування виставок».

History and Theory of Art and Environment Design, Drawing and Painting, Composition in Environment Design, Design Graphics and Modeling, Material Science, Designing Residential Premises, Designing Public Premises, Computer Technologies in Environment Design, Engineering Graphics, Furniture Design, Design of Small Architectural Forms, Environmental Design, Landscape Design, Design and Construction Technologies, Lighting, Interior Communication Systems, Exhibition Design.

Практична підготовка / Practical Training

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки студенти проходять навчальну та виробничу практики на базі дизайн-студій, конструкторських бюро, творчих майстерень, закладів культури та мистецтва, навчальних лабораторій університету. З метою набуття студентами практичного досвіду організовуються майстер-класи, зустрічі із роботодавцями, відвідування виставкових центрів, презентацій, а також установ та підприємств, що працюють у сфері дизайн-проєктування. Під час навчання здобувачі освіти залучаються до виконання реальних проєктних замовлень, презентують творчі роботи на виставках, міжнародних та всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

In accordance with the curriculum, students pursue educational practices and internships in design studios, design engineering bureaus, creative studios, institutions of culture and art, multimedia laboratories of the University. With the aim of acquiring practical experience, students attend master classes, meetings with employers, visit exhibition centers, presentations, as well as institutions and companies working in the field of design. During their study, students are involved in implementing real-life design orders, present their works at exhibitions, international and national Ukrainian competitions and Olympiads.

Студенська майстерня дизайну «200 DVA» /Student Design Workshop 200 DVA

На кафедрі дизайну і теорії мистецтва працює Студенська майстерня дизайну «200 DVA», в якій під час проходження практик та в рамках окремих навчальних дисциплін студенти можуть працювати над розробкою і втіленням реальних проєктів. Діяльність студентської майстерні ґрунтується на творчій співпраці провідних викладачів, фахівців-практиків і випускників кафедри над важливими для соціально-економічного та культурного життя університету й регіону завданнями. Така форма роботи сприяє формуванню у майбутніх дизайнерів необхідних професійних компетентностей та soft skills для успішної фахової діяльності й ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку дизайну в регіоні та спонукає аналізувати потреби ринку. Крім того, студентська майстерня дизайну допомагає студентам генерувати провідні естетичні, технологічні, екологічні ідеї, адаптуватись і соціалізуватись у професійній сфері, виявити свою індивідуальність, зацікавити творчими розробками роботодавця.

The Department of Design and Art Theory hosts the Student Design Workshop 200 DVA, where students can work on the development of real-life projects during internships and as part of certain academic subjects. The Student Workshop is based on joint creative work of leading teachers, practicing specialists and graduates of the department on the tasks important for the social, economic and cultural life of the University and the region. This form of work contributes to the development of future designers’ necessary professional competencies and soft skills for successful professional activities and their getting acquainted with current trends in design development in the region, and encourages students to analyze the needs of the market. Furthermore, the Student Design Workshop helps students to generate comprehensive aesthetic, technological and ecological ideas, to adapt and socialize in professional sphere, to demonstrate their personal identity, to interest employers in their creative work.

Серед творчого доробку студентської майстерні дизайну «200 DVA» є дизайн-проєкти і реалізовані об’єкти архітектурного середовища, концептуальне вирішення інтер’єрів громадських приміщень, ландшафтно-паркове проєктування, розробка ансамблів міського і заміського благоустрою.

The creative work of the Student Design Workshop 200 DVA includes design projects and accomplished objects of architectural environment, conceptual solutions of public space interiors, landscape and park designs, designs of urban and suburban landscaping ensembles.

Серед актуальних дизайн-проєктів:

– Проєктна дизайн-пропозиція комплексного архітектурно-ландшафтного вирішення відпустового осередку «Францішекові джерела» на території Національного заповідника «Давній Галич». с. Крилос Івано-Франківської обл. 2017. Розробники: студенти Руслан Бурчак, Людмила Школьна; викладачі Олег Чуйко, Василь Хомин.

– Проєктна дизайн-пропозиція комплексного облаштування адміністративних приміщень університету. 2018. Розробники: студенти Руслан Бурчак, Людмила Школьна; викладачі Олег Чуйко, Василь Хомин.

– Проєктна дизайн-пропозиція облаштування комунікативного мистецького простору «200 DVA». 2019. Розробники: студент Руслан Бурчак; викладачі Олег Чуйко, Василь Хомин.

– Колористичне вирішення фасадів навчальних корпусів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2019‒2020. Розробники: студенти Павло Праничук, Василь Гончар; викладач Василь Салабай.

– Розробка дизайну телевізійної студії обласного телебачення «Галичина». 2014 та студії Мирослава Бойчука. 2020. Розробники: студенти Надія Бабіїв, Мар’ян Кондрат; викладач Василь Хомин.

– Проектування інтер’єрів Наукового парку ПНУ. 2018. Керівник, професор Богдан Губаль.

– Візуалізація експозиції Русівського меморіально-літературного музею Василя Стефаника. 2021. Розробники: студент Роман Петрів, керівник, професор Богдан Губаль.

Relevant works include:

– Draft design offer of a comprehensive architectural and landscape solution for the Franciszek Springs Vacation Center in the territory of the Ancient Halych National Reserve in the village of Krylos Ivano-Frankivsk oblast, 2017. Designers: students Ruslan Burchak, Liudmyla Shkolna; teachers Oleg Chuyko, Vasyl Khomyn.

– Draft design offer for the comprehensive arrangement of the University administrative building, 2018. Designers: students Ruslan Burchak, Liudmyla Shkolna; teachers Oleg Chuyko, Vasyl Khomyn.

– Draft design offer for the arrangement of 200 DVA communicative artistic space, 2019. Designers: student Ruslan Burchak; teachers Oleg Chuyko, Vasyl Khomyn.

– Coloristic solution of the facades of the academic buildings of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019-2020. Designers: students Pavlo Pranychuk, Vasyl Honchar; teacher Vasyl Salabai.

– Designing television studio of the Galychyna regional television, 2014 and the studio of Myroslav Boichuk, 2020. Designers: students Nadiia Babiiv, Marian Kondrat; teacher Vasyl Khomyn.

– Designing interiors of the PNU Science Park, 2018. Supervisor: Professor Bohdan Hubal.

– Visualizing the exposition of the Rusiv Memorial and Literary Museum of Vasyl Stefanyk, 2021. Designers: student Roman Petriv, supervisor Professor Bohdan Hubal.

Одним із важливих напрямів роботи студентської майстерні дизайну «200 DVA» є участь у різноманітних екологічних проєктах, зокрема, знаковою є співпраця з експериментальним освітнім простором «Re:space», облаштованим в інноваційному центрі «Promprylad. Renovation». Значення дбайливого ставлення до навколишнього середовища Карпатського регіону актуалізується шляхом популяризації теми свідомого споживання, екологічності та вторинного використання побутових відходів (пластику, паперу, скла, текстилю). Освітній простір «Re:space» (співзасновниця Ірина Максимлюк, викладачка кафедри дизайну і теорії мистецтва) став платформою для екосвідомих людей та об’єднав сортувальну станцію, лабораторію для дослідження і творчої переробки вторинної сировини, майданчиком для проведення екоподій та майстер-класів.

One of the important areas of work of the Student Design Workshop 200 DVA is participation in various environmental projects, in particular, a significant collaboration with the Re:space Experimental Educational Space, located in the Promprylad.Renovation Innovative Center. The importance of caring for the environment of the Carpathian region is brought up to date by promoting the issue of conscious consumption, sustainability and recycling of household waste (plastic, paper, glass, textiles). Re:space Educational Space (co-founded by Iryna Maksymliuk, teacher of the Department of Design and Art Theory) has become a platform for environmentally conscious people and combined a sorting station, a research and creative recycling laboratory, a venue for environmental events and master classes.

На території експериментального навчального простору студенти мають змогу користуватися обладнанням для переробки пластику (за технологією голландського дизайнера Дейва Хаккенса «PreciousPlastic»), текстилю, скла, паперу, що дозволяє втілювати дизайн-проєкти з мінімальним впливом на довкілля, відмовившись від використання дорогої первинної сировини.

Within the Experimental Educational Space students can use equipment for recycling plastic (based on the PreciousPlastic technology of Dutch designer Dave Hakkens), textiles, glass, paper, thus, enabling implementation of design projects with minimal impact on the environment, avoiding the use of expensive raw materials.

На базі подієвого майданчика в згаданому просторі періодично проводяться лекції, екскурсії, воркшопи, пов’язані з проблемами забруднення навколишнього середовища та переробки пластику, які відвідують студенти спеціальності «Дизайн» під керівництвом викладачки Віти Лотоцької.

The space event venue periodically hosts lectures, excursions, and workshops related to environmental pollution and plastic recycling, attended by students of Design under the supervision of lecturer Vita Lototska.

Одним із масштабних екопроєктів, що реалізує команда «Re: Space» зі студентами та викладачами кафедри є створення на даху інноваційного центру «Promprylad. Renovation» (площею 600 кв. м.) міського саду за принципом циркулярної економіки, що дозволить зменшити негативний вплив людини на довкілля. Крім того, за проєктом міського саду передбачено простір з вільним доступом для студентів, який буде використовуватися для навчальних потреб («Проєкт міського саду на даху інноваційного центру Promprylad. Renovation (URBAN green GARDEN)». Розробники: студентка Ірина Дзиндра; викладачка Віта Лотоцька).

One of the large-scale environmental projects implemented by the Re:Space team together with students and faculty of the Department is creating an urban garden on the roof of the Promprylad.Renovation Innovative Center (600 square meters) based on the principle of circular economy, which will reduce the negative impact of humans on the environment. Besides, the project of the urban garden provides a space with free access for students, which will be used for educational needs (Project of the Urban Garden on the Roof of the Promprylad.Renovation Innovative Center (URBAN green GARDEN)). Designers: student Iryna Dzyndra; teacher Vita Lototska.

З метою популяризації екологічного дизайну викладачі кафедри дизайну і теорії мистецтва актуалізують екологічні тенденції у сучасному ландшафтному дизайні, екологічність у дизайні інтер’єрів, екологічні напрями у дизайні одягу, переробку пластику та його застосування у сучасному дизайні шляхом проведення вебінарів, лекцій і майстер- класів.

To promote Environment Design, teachers of the Department of Design and Art Theory cover environmental trends in modern landscape design, as well as issues of environmental friendliness in interior design, environmental trends in fashion design, recycling of plastic and its application in modern design by holding webinars, lectures and master classes.

Зацікавленість студентів екологічним дизайном відображена в темах виступів на конференціях, наукових публікаціях, бакалаврських та магістерських роботах («Ідеї біодизайну в закордонній художній практиці кінця ХХ – початку ХХІ ст.», студентка Ірина Дзиндра, керівник Віта Лотоцька; «Ідеї ресайклінгу у предметному дизайні», студентка Мар’яна Каблак, керівник Віта Лотоцька; «Екодизайн громадських приміщень в архітектурі м. Івано-Франківська кінця ХХ ‒ початку ХХІ ст.», студентка Віталіна Майданська, керівник Христина Нагорняк; «Експлуатація вторинних матеріалів у дизайні середовища сучасного житла», студентка Тетяна Земан, керівник Ірина Чмелик «Екологічний фактор у проектній культурі й індустрії модного одягу», студентка Наталія Маліновська, керівник Оксана Бейлах; «Сучасні концепції екологічного дизайну в формуванні громадських приміщень на прикладі м. Івано-Франківська», студентка Оксана Волошенко, керівник Надія Бабій; «Розробка серії плакатів екологічного змісту», студент Андрій Щипка, керівник Уляна Мельник; «Середовищний дизайн екосадиб в Івано-Франківській області кінця ХХ — початку ХХІ ст.”, студентка Ірина Щербін, керівник: Оксана Бейлах; «Ідеї екодизайну в інтер’єрах туристичних комплексів Карпатського регіону ХХІ століття», студентка Надія Пониполяк, керівник: Леся Семчук; «Проект інтер’єру еко-кафе «Avokado», студентка Вікторія Данилюк, керівник Уляна Мельник.

The interest of students in Environment Design can be seen in the themes of conference presentations, research papers and undergraduate and graduate projects, such as Biodesign Ideas in Foreign Artistic Practice of the Late Twentieth Early Twenty-First Century by student Iryna Dzyndra, research adviser Vita Lototska; Recycling Ideas in Object Design by student Mariana Kablak, research adviser Vita Lototska; Eco-Design of Public Spaces in the Architecture of Ivano-Frankivsk in the Late Twentieth Early Twenty-First Century by student Vitalina Maidanska, research adviser Khrystyna Nahorniak; Use of Recycled Materials in the Design of Contemporary Dwelling Interior by student Tetiana Zeman, research adviser Iryna Chmelyk; Environmental Considerations in Design Culture and Fashion Industry by student Natalia Malinovska, research adviser Oksana Beilakh; Current Trends of Environmental Design in Designing Public Spaces on the Example of Ivano-Frankivsk by student Oksana Voloshenko, research adviser Nadiia Babii; Designing a Series of Posters with Eco-Friendly Content by student Andrii Shchypka, research adviser Uliana Melnyk; Environment Design of Eco-Cottages in Ivano-Frankivsk Oblast in the Late Twentieth Early Twenty-First Century by student Iryna Shcherbyn, research adviser Oksana Beilakh; Eco-Design Ideas in the Interiors of Tourist Centers in the Carpathian Region of the Twenty-First Century by student Nadiia Ponypoliak, research adviser Lesia Semchuk; Interior Design of Avokado Eco-Cafe by student Viktoria Danyliuk, research adviser Uliana Melnyk.

 

Більше про ОП «Дизайн середовища»/ More about Environment Design Curriculum qr-code: https://kditm.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0_%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0/

 

Освітня програма «Дизайн одягу»

Fashion Design Curriculum

 

Програма передбачає набуття студентами фахових компетентностей у сфері виготовлення костюму від створення професійного ескізу-ідеї до втілення його в матеріалі. Майбутні модельєри отримують знання з історії вбрання, історії та теорії моди, конструювання та макетування одягу. Вони засвоюють особливості конструювання і технологію виготовлення одягу широкого асортименту, проєктування індивідуальних моделей різного призначення, ознайомлюються із техніками оздоблення. Також студенти мають можливість реалізувати себе як проєктанти аксесуарів та головних уборів. Ті, хто обрав цю спеціалізацію, поряд із роботою в навчальних майстернях, проходять практику на профільних підприємствах міста, беруть участь у показах авторського одягу на різних мистецьких акціях, фестивалях, конкурсах.

Fashion design involves students acquiring professional skills in costume making starting with the development of a professional sketch-idea to its actual implementation in the material. Fashion designers-to-be learn the history of costumes, the history and theory of fashion, as well as clothing design and modeling. They learn peculiarities of design and technology of manufacturing wide assortment clothes, designing individual models for different purposes, and get acquainted with the finishing techniques. Students can also pursue a career as designers of accessories and headwear. Along with their work in educational workshops, students who have chosen this major have practice at specialized enterprises of the city, take part in designer clothing shows at various art events, festivals and contests.

 

Фахові дисципліни / Major Courses

«Історія і теорія мистецтва та дизайну костюма», «Рисунок і живопис», «Компʼютерні технології в дизайні костюма», «Композиція костюма» «Проєктування одягу», «Проєктування дитячого одягу», «Проєктування сценічного костюма», «Конструювання», «Моделювання і макетування», «Оздоблення одягу», «Декор і орнамент», «Спеціальний рисунок, спеціальний живопис», «Конструювання і технологія сценічного костюма», «Конструювання і технологія верхнього одягу», «Конструювання і технологія чоловічого одягу», «Проєктування верхнього одягу», «Конструювання і технологія дитячого одягу», «Проєктування чоловічого одягу», «Проєктування дитячого одягу», «Декорування одягу», «Проєктування аксесуарів і головних уборів», «Проєктування текстилю», «Декорування тканин», «Журнальна графіка і реклама», «Фотографія і фотографіка», «Візуальні маркетингові комунікації в дизайні одягу», «Візуалізація в фешн-індустрії», «Конструювання і технологія виробів з трикотажу», «Конструювання і технологія промислових зразків одягу», «Проєктування виробів з трикотажу», «Проєктування промислових зразків одягу», «Проєктування спецодягу», «Проєктування брендового одягу», «Конструювання спецодягу», «Конструювання брендового одягу», «Фелтінг», «Технологія ручного трикотажу», «Нунофелтинг», «Проєктування виробів із шкіри».

History and Theory of Art and Costume Design, Drawing and Painting, Computer Technology in Costume Design, Costume Composition, Fashion Design, Children’s Fashion Design, Stage Costume Design, Designing, Modeling and Styling, Costume Finishing, Decoration and Ornamentation, Special Drawing, Special Painting, Design and Technology of Stage Costume, Design and Technology of Outerwear, Design and Technology of Menswear, Designing Outerwear, Design and Technology of Children’s Wear, Designing Menswear, Designing Children’s Wear, Clothing Decoration, Designing Accessories and Headwear, Textile Design, Fabric Decoration, Magazine Graphics and Advertising, Photography and Photographic Art, Visual Marketing Communications in Fashion Design, Visualization in the Fashion Industry, Design and Technology of Knitwear, Design and Technology of Industrial Apparel Patterns, Designing Knitwear, Designing Industrial Apparel Patterns, Designing Workwear, Designing Branded Garments, Workwear Design, Brand Apparel Design, Felting, Technology of Hand-Knitted Clothing, Nunofelting, Designing Leather Garments.

 

Практична підготовка / Practical Training

Відповідно до навчального плану за програмою підготовки студенти проходять навчальну та виробничу практики на базі дизайн-студій, швейних підприємств, ательє, будинків моделей, творчих майстерень, закладів культури та мистецтва, навчальних лабораторій університету. З метою набуття студентами практичного досвіду організовуються майстер-класи, зустрічі з роботодавцями, відвідування виставкових центрів, презентацій, а також установ та підприємств, що працюють у сфері дизайн-проєктування. Під час навчання студенти залучаються до виконання реальних проєктних замовлень, презентують творчі роботи на виставках, міжнародних та всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

In accordance with the curriculum, students pursue educational practices and internships in design studios, garment enterprises, tailors’ shops, fashion houses, creative studios, institutions of culture and art, multimedia laboratories of the University. With the aim of acquiring practical experience, students attend master classes, meetings with employers, visit exhibition centers, presentations, as well as institutions and companies working in the field of design. During their study, students are involved in implementing real-life design orders, present their works at exhibitions, international and national Ukrainian competitions and Olympiads.

Фото дипломних робіт

Photos of graduation projects

 

Творча студентська формація «MODSGRUP» / Creative Student Formation MODSGRUP

Для підтримки талановитої молоді і популяризації прикарпатської школи дизайну одягу, передусім, обдарованих студентів, у 2015 році на базі Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створена творча студентська формація «MODSgrup», кураторками якої є Оксана Бейлах і Світлана Повшик. Метою її діяльності є формування здібностей і навичок у талановитої молоді, уміння професійно розв’язувати теоретичні та практичні завдання з різних сфер дизайну.

In 2015, a Creative Student Formation MODSgrup was launched on the basis of the Institute of Arts of Vasyl Stefanyk PNU, curated by Oksana Beilakh and Svitlana Povshyk, to support talented youth and promote the Carpathian school of fashion design, especially gifted students. Its activity is aimed at developing abilities and skills of talented young people to professionally address theoretical and practical challenges of different spheres of design.

У своїй роботі куратори групи роблять акцент на розвитку уявлень студентів про народний костюм як історико-культурний феномен, явище духовно-матеріальної культури народу; ґрунтовному вивченні регіональних особливостей українського народного костюму; напрацюванні спеціальних навичок і вмінь щодо створення ескізів сучасних костюмів на засадах національних традицій.

When working on this project, the group curators focus on developing the students’ ideas of the national costume as a historical and cultural phenomenon, as a phenomenon of spiritual and material culture of the nation; thorough studying of the regional features of the Ukrainian national costume; developing their special skills and abilities in making sketches of modern costumes based on the national costume.

На практиці реалізація поставленої мети полягає у підготовці студентів  спеціальності дизайн до міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів та олімпіад.

In practice, implementation of the goals set consists in preparing students of Design for international and national Ukrainian creative competitions and Olympiads

Колекції, виконані студентами формації, є знаним трендом фестивалю «Крайка», регулярно отримують схвальні відгуки і позитивно впливають на формування високого естетичного рівня продукції легкої промисловості в регіоні та за його межами. Серед студентів кафедри є численні призери різноманітних конкурсів та фестивалів.

Collections made by these students are a well known trend of the Kraika Festival, they regularly receive favorable reviews and positively influence the development of high aesthetic level of light industry products in the region and beyond. Students of the Department have won numerous awards in various contests and festivals.

Більше про ОП «Дизайн одягу» / ore about Fashion Design Curriculum qr-code: https://kditm.pnu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0_%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%b3%d1%83/

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

SECOND (MASTER) LEVEL OF HIGHER EDUCATION

 

Освітня програма «Дизайн»

Design Curriculum

 

Основними цілями освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та передбачають застосування наукових теорій та методів дизайну. Акцент робиться на набутті фахових компетентностей у сфері дизайну середовища, які виражаються у здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми, готовність формулювати, візуалізувати, аргументувати і реалізовувати авторську ідею у створенні проєктів на всіх етапах дизайн-процесів. При підготовці фахівців акцент робиться на рекреаційно-туристичних особливостях регіону, що вимагає знання національних традицій мистецтва, архітектури й народних художніх промислів та вміння їх інтерпретувати в проєктних рішеннях. Особливість освітньої програми полягає у вивченні навчальних дисциплін, якими забезпечується формування відповідних компетентностей, що відповідають сучасним вимогам дизайн-проєктування.

The main goals of the curriculum are to train professionals capable of solving sophisticated specialized challenges and practical issues in the field of design, comprehensive in their nature and involving application of academic theories and methods of design. Emphasis is placed on acquiring professional competencies in the field of environment design, including the ability to solve difficult challenges and practical issues, the willingness to articulate, visualize, argue and implement the author’s idea in the project creation at all stages of design processes. The training of specialists focuses on recreational and tourist features of the region, requiring knowledge of national traditions of art, architecture and folk art crafts, as well as the ability to interpret them in design solutions. The curriculum peculiarity consists in studying academic subjects, which ensure the development of relevant competencies meeting modern requirements of planning and design.

Фахові дисципліни / Major Courses

«Дизайн-менеджмент», «Теорії і концепції дизайну»,  «Історіографія мистецтва», «Концептуальне проєктування», «Дизайн-проєкт інтер’єрів», «Дизайн меблів», «Текстиль в інтерʼєрі», «Психологія візуального сприйняття», «Теорія художньої культури і мистецтва», «Психологія реклами і маркетингу», «Спеціалізований рисунок, спеціалізований живопис», «Дизайн сакрального середовища», «Критика творів дизайну», «Ландшафтний дизайн», «Дизайн виставкових та музейних експозицій».

Design Management, Theories and Concepts of Design, Historiography of Art, Conceptual Design, Space Planning and Interior Design, Furniture Design, Textiles in Interior, Psychology of Visual Perception, Theory of Artistic Culture and Art, Psychology of Advertising and Marketing, Specialized Drawing, Specialized Painting, Sacred Environment Design, Criticism of Design Works, Landscape Design, Exhibition and Museum Exposition Design.

Практична підготовка / Practical Training

Відповідно до навчального плану, за програмою підготовки здобувачі проходять виробничу та науково-дослідну практики, під час яких формуються практичні проєктні навички, вміння застосовувати методологію проєктних досліджень у дизайні та використовувати їх у подальшій професійній діяльності. Здобувачі освітньої програми залучаються до масштабних проєктів університету (Науковий парк, Обсерваторія, енергоефективні та екологічні програми університету, Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України та Республіки Польщі). Важливим аспектом підготовки дизайнера є готовність до професійної самореалізації, взаємодії з колегами у моно- чи мультидисциплінарній команді, самопрезентації, налагодження ефективного спілкування із замовником.

Under the curriculum, Master’s students undertake an internship and research practice, resulting in developing practical design skills, the ability to apply research methodology in design and use these skills in their future professional activities. Degree students take part in large-scale projects of the University (Science Park, Observatory, Energy Efficiency and Environmental Programs of the University, International Meeting Center for Students of Ukraine and the Republic of Poland). An important aspect of designers’ training is their readiness for professional self-actualization, interaction with colleagues in a mono- or multidisciplinary team, self-presentation, and establishing effective communication with the customer.

Серед числених магістрів-призерів міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад: Христина Кіт – переможниця Х Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Україна квітуча 2018», (2018); Ціцюра Тетяна – стипендіат Фонду Інституту Східноєвропейських Досліджень (м. Варшава, Республіка Польща, 2018); Анжела Урда ‒ призер Всеукраїнської олімпіади з розробки комп’ютерних ігор., (м. Одеса, 2019); Оксана Сорока ‒ призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІІ етап) (м. Харків, 2016).

Many Master’s students have won international and national Ukrainian competitions and Olympiads, namely: Khrystyna Kot – winner of the International Competition of Young Designers Ukraine in Blossom 2018, (2018); Tsitsiura Tetiana – scholarship holder of the Foundation Institute for Eastern Studies (Warsaw, Republic of Poland, 2018); Anzhela Urda – winner of the National Ukrainian Olympiad on Computer Game Development, (Odesa, 2019); Oksana Soroka – winner of the National Ukrainian Competition of Student Research Papers (Stage 3) (Kharkiv, 2016).

 

Наукова студія / Research School

На кафедрі діє студентська наукова студія, метою якої є зацікавлення науково-дослідною діяльністю, формування необхідного підґрунтя для розкриття наукового потенціалу здобувачів освіти. У рамках роботи студії відбувається організація наукових конференцій, семінарів, форумів, підготовка наукових публікацій, відбір робіт на конкурси, олімпіади, сприяння у вивченні регіональної специфіки професійного, народного мистецтва і дизайну. Наукові дослідження проводяться під керівництвом досвідчених науковців: кандидаток мистецтвознавства, доценток Лідії Хом’як, Ірини Чмелик, Надії Бабій, Лесі Семчук, Христини Нагорняк, Ганни Макогін, кандидаток мистецтвознавства, викладачок Віти Лотоцької, Ірини Максимлюк.

The Department hosts a Student Research School, aimed at interesting Master’s students in research activities, developing the necessary basis for revealing their scientific potential. The School’s work includes arranging scientific conferences, seminars, forums, drafting academic papers, selecting papers for competitions, Olympiads, assisting in the study of regional specifics of professional, folk art and design. Scientific research is conducted under supervision of experienced scientists: Associate Professors, PhDs in Art History Lidiia Khomiak, Iryna Chmelyk, Nadiia Babii, Lesia Semchuk, Khrystyna Nahorniak, Anna Makohin, and lecturers, PhDs in Art History Vita Lototska, Iryna Maksymliuk.

Робота студії скеровується за такими основними напрямками:

– вивчення історії і теорії візуальних мистецтв та дизайну ХХ ‒ початку ХХІ століття, вплив регіональних чинників на культуру, мистецтво і дизайн;

– дослідження актуальних тенденцій у дизайн-проєктній діяльності соціальної сфери;

– вплив екологічних факторів на новітні пошуки в дизайн-проєктуванні;

– збереження, охорона, реставрація та відновлення пам’яток Прикарпаття, їх популяризація;

– дослідження специфіки дизайн-проєктування для туристичної галузі Карпатського регіону;

– сучасні арт-практики, можливості й перспективи експозиційної та музейної сфери Івано-Франківщини;

– дослідження творчості митців і дизайнерів Прикарпаття.

The School’s work focuses on the following main areas:

-studying the history and theory of visual arts and design of the twentieth – early twenty-first century, the influence of regional factors on culture, art and design;

-studying current trends in design activities of the social sphere;

-analyzing the influence of environmental factors on the latest findings in design projecting;

-conservation, protection, restoration and reconstruction of monuments of the Pre-Carpathian region, their promotion;

-studying the specificity of planning and design for the tourism industry in the Carpathian region;

-exploring contemporary art practices, opportunities and prospects of exposition and museum sphere in Ivano-Frankivsk oblast;

-studying the work of artists and designers of the Pre-Carpathian region.