Ганна Василівна МАКОГІН

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва 1990, спеціальність «Художнє моделювання», кваліфікація «Художник-технолог»

Науковий ступінь, вчене звання:

2014 – Кандидат мистецтвознавства (2014), 26.00.01 – теорія та  історія культури, «Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України  ХІХ – ХХІ століть)» , диплом КД № 026216 від 22.12.2014

Член Спілки дизайнерів України (з 2009 р.),

Відмінник освіти(208, нагороджена грамотою МОН України (2006)

 

Основні публікації:

 1. Marynchenko, Y., Serha, T ., Chumak, T ., Makogin, A., Salabai, V. Psychological aspects of the landscape of modern organizational and pedagogical conditions of training of specialists through the integration of education, science and production in Ukraine (2023). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research V.13. P. 207-214. DOI: 10.33543/1202
 2. Макогін Г.В. Екологічні засади української традиційної культури як вектор дизайну одягу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 58. Том 1. 384 с. С 114−117.
 3. Макогін Г. В. Екологічне спрямування дизайн мислення Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 53. Том 1. 384 с. С 130−134.
 4. Макогін Г. В. Художній метод як інструмент дизайну. Матеріали міжнародної науково-практичної конференція «Інновації в архітектурі та дизайні» , м. Київ 2022
 5. Макогін Г. В. Дизайн одягу в системі екологічної культури. Conditions for professional education of highly skilled arts, culture and music specialists. Wloclawek. 2021. S. 51−54
 6. Макогін Г. В. «Народне мистецтво у дизайні одягу поч. ХХІ ст: особливості і прийоми стилізації / Ганна Макогін // «Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень . Народознавчі зошити — Львів, 2018 — №2. С. 120−125.
 7. Макогін Г. В. Вплив функцій на концепцію концертного костюма, створеного за мотивами українського традиційного вбрання / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 30-31 ─ С. 82‒87
 8.     Макогін Г. В. Стилізація як творчий прийом дизайну костюма / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2014. — Вип. 28-29 ч. ІІ ─ С. 207‒214.
 1. Макогін Г. В. Атрибути – символи традиційного вбрання гуцулів і сучасна інтерпретація / Ганна Макогін // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України. — Івано-Франківськ, 2014. — С. 241 ─ 250.
 2. Макогін Г. В. Знакові функції українського народного вбрання / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. 24—25 С. 111‒115.
 3.  Макогін Г. В. Знакові функції українського народного вбрання / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. 24—25 С. 111‒115.
 4.  Макогін Г. В. Творення сценічного образу художнього колективу засобами костюма (За матеріалами сценічного костюма з елементами традицій українського народного одягу) / Макогін Г. В. // Science — od teorii do praktyky. — Sopot, 2013. — С. 67−75.
 5.  Макогін Г. В. Роль функцій у формуванні художньо-естетичних особливостей сучасних сценічних костюмів / Макогін А. В. // Актуальні проблеми світової художньої культури Матеріали міжнародної наукової конференції — Гродно, 2012 — С. 120−125.
 6. Макогін Г. В. Соціальні функції українського народного вбрання. / Ганна Макогін // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Збірник наукових праць полтавського національного педагогічного університету. — Полтава, 2012. — Книга 2 — С. 108 − 113.
 7. Макогін Г. В. Український народний одяг в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / Ганна Макогін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв — Харків, ХДАДМ, 2012. — №1 — С. 59−64.
 8.  Макогін Г. В. Народне вбрання як національний символ / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. — С. 59−64.
 9. Макогін Г. В. Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2011. — Вип. 21−22. — С. 27−32.
 10.  Макогін Г. В. Одягові комплекси пер. пол. ХХ ст. (за матеріалами збірки Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею) / Ганна Макогін //. Мистецтвознавствоʼ11 — Львів, 2011. — С. 245–254.. Макогін Г. В. Особливості концертних костюмів для народно-сценічної хореографії. / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 19−20. — С. 72−78.

Список навчально-методичної літератури:

1.     Макогін Г. В. Основи проектування костюма: конспект лекцій розділів «Пропедевтика художнього проектування костюма» і «Образно-асоціативний метод проектування костюма» з дисципліни «Основи проектування костюма» для студентів другого року навчання спеціалізації «моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г. В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 60 с. з іл.

2.     Макогін Г. В. Основи проектування костюма: практикум для студентів другого року навчання спеціалізації «моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г. В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 40 с. з іл.

3.     Макогін Г. В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи проектування костюма для студентів третього року навчання спеціальності «Дизайн» спеціалізації «Моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г. В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2021- зам. директора НН Інституту мистецтв з навчальної і -практичної роботи.

З 2014 – до цього часу ‒  доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2009 – 2014 – старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва, доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну;

2006 – 2009 – старший викладач  кафедри дизайну;

1990 ‒ 2006 ‒ асистент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.

Гарант акредитованої ОП «Дизайн одягу» у 2019 році освітньої програми першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності «Дизайн».

Наукова діяльність:

у 2021 році готувала відгуки офіційного опонента, експертні висновки щодо кандидатських дисертацій та відгуки на автореферати.

Здійснює наукове керівництво 2 кандидатами мистецтвознавства.

Наукові інтереси:

Культорологічний аспект традицій в дизайні одягу, теорія і практики екологічного дизайну.

Наукові праці:

17 наукових публікацій, 9 розробок навчально-методичного спрямування.

Творча діяльність:

працює в галузі декоративного мистецтва (розпису на шовку), а також графіки. З 2000 року приймає участь у міжнародних і всеукраїнських виставках, автор 21 персональних виставок в Україні та США. Твори знаходяться багатьох музеях та приватних колекціях України та закордоном.

Дизайнерська діяльність:

Дизайн  сценічних костюмі, проектування моделей одягу.

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: anna.makogin@pnu.edu.ua